Finansiella rapporter och årsberättelser | www.alandpost.com
Åland Post finansiell rapport

Finansiella rapporter och årsberättelser

Flerårsöversikt 2022 2021 2020  2019  2018
Omsättning 34 683 32 914 35 501 36 268 36 946
Rörelsevinst inkl. nedskrivning 310 -814 -7 003 913 1 438
Rörelsevinstmarginal 0,9 % -2,5 % -19,7 % 2,5 % 3,9 %
Finansiella poster -29 -25 -31 -42 -218
Vinst före bokslutsdisp.

och skatt
282 -839 -7 034 871 1 219
Vinstmarginal 0,8 % -2,5 % -19,8 % 2,4 % 3,3 %
           
Avkastning på eget kapital 1,2 % -3,7 % -26,6 % 2,7 % 3,9 %
Avkastning på investerat kapital 1,2 % -2,9 % -20,8 % 2,4 % 3,7 %
Soliditet 65,7 % 67,3 % 65,7 % 68,0 % 66,0 %
           
Verksamhetens kassaflöde 330 735 3 636 3 312 3 409
Investeringar 2 000 591 1 320 1 986 1 135
Betald dividend - - 500 500 500
Årsarbeten i medeltal 183 195 199 201 208